Skip to content
Vaba Eesti Kogukond

Mis on Vaba Eesti Kogukond?

“Vaba Eesti Kogukond on vabade, Eestimaal sündinud eestlaste, põliseestlaste kogukond, kes loob ja juhib koosloomises Eestimaa elukeskkonda.” – Veiko Huuse

Veiko Huuse lühiselgitus: Mis on Vaba Eesti Kogukond?

Vaba Eesti Manifest

Veiko Huuse esitab Vaba Eesti Manifesti

Vaba Eesti Manifest tekstina:

Mina olen Looja, kellele on ema ja isa poolt pandud siin maailmas nimeks Veiko ja ma kuulun sugupuusse Huuse ning kuulutan ennast alates sünnikehastusest kuni kogu ajani Mees-Loojaks inimese kehastuses, kellele on antud südametunnistus, au, väärikus ja õiglus.

Olen selle maailma looja, kus igal teadlikul inimesel on täielik, piiritu ja tingimusteta vabadus! Vabal inimesel on sõna- ja veendumusvabadus, liikumisvabadus, ta on vaba hirmust ja soovist, ta on terve, tal on mõtete, sõnade ja tegude vabadus, ta on suveräänne ja vaba piirangutest.

Olen sündinud oma esivanemate vägeval maal! Veri voolab mu veenides, kandes mu esivanemate suurepärast kultuuripärandit. Minu pere juured on sajandite vanused!

Ma olen vaba piirangutest ja soovin uuesti liita ühte meie rahva. Alates tänasest päevast kutsun ma üles oma rahvast ajama selja sirgu ja kehtestama end suveräänsena ning ühinema taas vendluse ja suguluse vaimus! See on meie maa ja meie maailm!

Olen suveräänne, mul on kõrgeim võim oma elu üle otsustamisel, mis on mulle antud sünnist saati.

Kutsun kõiki ühiskonna institutsioone seda deklaratsiooni alati arvestama ning taotlema hariduse ja koolituse kaudu nende õiguste ja vabaduste realiseerimist.

Ma loon maailma ilma sõdade ja konfliktideta. Minul ja mind ümbritsevatel inimestel, kellel on ühendus Algallikaga, on võime pidada läbirääkimisi kõigi elusolendite kõrgeimaks hüvanguks. Tänu empaatiale ja kannatlikkusele saame suunata neid, kes on kaldunud kõrvale eetilistest valikutest, tegutsema uuesti kooskõlas looduse ja hingestatud inimestega.

Sellest päevast peale astun ma Maa tõelise hoidjana ja Maa elu korraldajana oma sünnipärastesse õigustesse. Ma tühistan kõik teistele isikutele, institutsioonidele või muudele sarnaste organisatsioonivõimudele minu üle antud õigused nii füüsilises ehk kehalises kui ka kehatus olekus. Ühtlasi tühistan isikliku võimu ja suveräänsuse volitused, mis olid varem üle antud pettuse teel teistele olevustele, organisatsioonidele või neid juhtivatele organitele. Võtan tagasi kõik antud õigused nendelt isikutelt, organitelt, organisatsioonidelt, sõltumata sellest, kas nad on tuttavad selle deklaratsiooniga või mitte.

Mina olen vaba Indiviid Allikast ja kõigil olenditel puudub õigus võtta ja kasutada minu energiat. Tean, et olen suveräänne, oman suveräänseid õigusi ning kuulutan ennast suveräänseks. Ma võtan tagasi kogu enda energia algsel kujul ning annan tagasi kõik need energeetilised osad, mis pole minu ja teenivad teisi minu teadliku loata.

TEADE SUVERÄÄNSETE INIMESTE KOGUKONNA VABA EESTI LOOMISE KOHTA

Mina, Looja Veiko Huuse, loon sellist  Eesti kogukonda , mis on suveräänne, isemajandav ja selle maa inimesi ja loodust väärtustav.

Inimest ja loodust väärtustav kogukondlik elukorraldus rajaneb kõige elava austusel, kõigi ühiskondlike protsesside läbipaistvusel ning konstruktiivsel koostööl. Sellise elukorralduse loomiseks tuleb tõmmata oma energia välja vanadest loojuvatest süsteemidest ja luua uued väärtuspõhised elukorralduslikud struktuurid.  Uued võimalused elu korraldamiseks saavad täies ulatuses avalduda siis, kui innovatsioon sünnib kooskõlas ja koostöös kõige elavaga.

Uue ühiskondliku elukorralduse alustalad on vabadus, väärikus ja vastutus. Vaba inimene on teadvustanud, et ta on loova vaimenergia väljendus maises kehastuses. Vaba inimese kompassiks on südametunnistus, empaatia ja läbinägemisvõime ning ta on võtnud vastutuse oma elu eest täielikult enda kanda, süüdistamata teisi inimesi või olusid.

Mina, Veiko Huuse, kutsun kõiki südametunnistusega vabasid inimesi liituma Vaba Eesti Kogukonnaga.

Vaba Eesti Kogukond (Liit) teeb rahvusvahelist koostööd teiste liitude, riikide, rahvaste, kogukondade ja inimestega – Eestimaa inimeste õigusi, väärtusi ja vara loovutamata.

Lae alla Manifest Veiko Huuse autogrammiga – PDF dokument

Vaba Eesti Kogukonna PROGRAMM

Vaba Eesti kogukonna uude ühiskonda ülemineku programmi lühikokkuvõte:

Vaba Eesti on vabade suveräänsete inimeste ühendus ning Vaba Eesti ei ole riiklik struktuur selle mõiste tänapäevases tähenduses. Läbi aegade on loodud nn riiklikke institutsioone, mida on positsioneeritud vaba inimese (vaba looja) ning Algallika vahele ning mis on allutanud vabad inimesed kunstlikele reeglitele, mille tulemusel on inimesed eemaldunud harmoonilisest kooskõlast looduse, teiste inimeste ja iseenda jumaliku olemusega. Vaba inimene on teadvustanud, et ta on loova energia väljendus maises kehastuses. Vaba inimene ei pea end allutama ühelegi süsteemile, ühelegi institutsioonile, ühelegi ideoloogiale – tema kompassiks on südametunnistus, empaatia ja läbinägemisvõime ning ta on võtnud vastutuse oma elu eest täielikult enda kanda, süüdistamata teisi inimesi või olusid. Vaba inimene loob südametunnistuse alusel koostöös kõigi teiste hingestatud olenditega, arvestades säästlikke ja loodust hoidvaid meetodeid, austades ja väärtustades teisi hingelisi olendeid ning iseorganiseerumise põhimõttel. Tee teistele seda, mida sa tahad et sulle tehakse.

Vaba Eesti on elukeskkond tänase Eestimaa piirides ja kus elavad Eestimaa kodanikud – Vaba Eesti liikmed. Liikmeks saab olla inimene, kes on sündinud Eestimaal või kelle isa ja ema on eestlased ja sündinud Eestimaal. Ülemineku perioodil saab Vaba Eesti liikmeks astuda ka mitte eestlane Vanemate koja otsusel.

Vaba Eesti liikmel on kõrgeim otsustusõigus. Vaba Eesti elu on iseorganiseeruv kuid üleminekuperioodil aitab elu korraldada ja suunata Vanematekoda. Vanematekoja saadikud valitakse neljaks aastaks Vaba Eesti liikmete poolt igast vallast, maakonnast/kihelkonnast, linnast. Vanematekoja saadikud esindavad Vaba Eesti liikmeid suhtluses teiste riikide, kogukondade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega kõrgeimal tasemel. Saadikud juhivad samuti kohaliku maa- ja linnaelu. Vaba Eesti liikmel on õigus enda valitud saadik Vanemate kojast tagasi kutsuda igal ajal kui selle saadiku tagasikutsumiseks on saadud tema poolt valitud häältest 75% hääli tagasikutsumiseks ja nad peavad tagasikutsutud saadiku asemele hääletama uue saadiku. Vaba Eesti ühiskonnas on igal kodanikul vastutus. Tegu=vastutus=tagajärg. Iga saadik Vanemate kojas pole puutumatu ja vastutab samuti oma sõnade ja tegude eest oma isikliku varaga ja ajaga. Vaba Eesti kodukord tugineb ainult südametunnistusest lähtuvatele põhimõtetele. Inimesel pole lubatud kahjustada ühtegi elusolendit, loodust ega materiaalset vara ühiskonna kokkuleppeid eirates. Meil on Vaba Eesti Õigus Koda, kus rahva poolt valitud õigusemõistjad teevad otsused ühiskonna kokkulepete rikkujate kohta. Meil on Vaba Eesti territooriumi ja liikme kaitseks ning korra hoidmiseks Rahvaarmee ja Rahva Kaitse üksus. Me ei saada oma liikmeid võõrriikide konflikte lahendama ja me kutsume tagasi kõik ajateenijad võõrriikidest. Anname amnestia vangidele ja tühistame karistused, välja arvatud nendele, kes on tapnud inimese, vägistanud, inimröövi, kahjustanud inimese tervist, rasked varavastased kuriteod, vargad, pedofiilia, lapsepilastaja, riigireetur. Muudame karistusi ja vanglatest saavad eristaatusega haridus ja töökeskused.

Meie haridusprogramm ja teadvustustöö uue ühiskonna elukorraldusest, tervislikust eluviisist ja toitumisest on igas lasteaias, koolis, kinnipidamis kohtades, samuti kõigi vanusegruppide õppes ja ümberõppes. Teadvustustöö toimub nii virtuaalselt  kui ka hariduskeskustes kohapeal. Koolitajad käivad ettevõtetes ja asutustes kohapeal, lisaks jagame koolitusprogramme tasuta nii interneti vahendusel kui väljatrükina. Lastele mõeldud uus haridusprogramm õpetab looma ja täisväärtuslikult elama. Kodutööd ei anta, osaliselt on õpe online ja osaliselt koolis kohapeal. Õppimine loovtööde ja praktikate kaudu. Lapsed hakkavad tööl käima põllumajanduse ettevõtetes ning õpivad toidu loomist, distsipliini ja töötegemist. Toetame laste spordi tegemist. Toit on elu alus ja kõigi haiguste ravim. Laste ja kogu liikmeskonna toitlustus on tervislik (suhkru ja keemiavaba) tervisesaadiku kontrolli all. Vaba Eesti liikmel on tervishoid, haridus, elekter, vesi tasuta. Meil on vaktsiinid ja ohtlikud ravimid asendatud tervendavate ravimitega.

Haiglate asemel on tervisenõustamise keskused, kus pakutakse ühtlasi ka ravi haigetele uudsete, inimese sõbralike tehnoloogiatega ja ravimitega, tervise spetsialistide sissetulek sõltub tervete inimeste arvust. Mida rohkem terveid inimesi, seda suurem on tervisespetsialisti tasu.

Ametkondade asemel on nõustamiskeskused, kus töötavad konsultant-koolitajad ja nad aitavad liikmeid vajalike toimingute ja protsesside läbiviimisel. Konsultant-koolitaja on liikme parim sõber tema ettevõtluse ja elutoimingute edendamisel.

Me kasutame oma igapäeva elus ja igas valdkonnas ainult tervisele ohutuid tehnoloogiaid, tooteid, teenuseid ning vabaenergia lahendusi.

Juriidiliste ettevõtete asemel on inimesed isiklikult oma nime ja vastutusega tehingute tegemisel.

Ülemineku perioodi maksusüsteem on lihtne, kõigile arusaadav ja täidetav. Makse kogume selleks, et katta ära vajalikud kulutused Eestimaa arendamisel. Teeme maksusüsteemi väga lihtsaks. On üks maks, 12% igalt rahaliselt tehingult. Import toodetel on lisaks impordimaks 12%. Loodusele ja tervisele kahjulikud tehnoloogiad (ka import), tooted (ka import) sealhulgas suhkur, alkohol, tubakas, ravimid ja teenused (ka import) on topelt maksuga/erimaksuga, et kaitsta Vaba Eesti liikmete elukvaliteeti, sisetootmist/turgu/eksporti.

Meil on oma raha ja rahasüsteem. See on ülemineku perioodil kombineeritud väärtuste ja aja vahetusega, et liikuda samm sammult rahavabasse, täielikku iseorganiseeruvasse ja väärtuste vahetuse ühiskonda. Rahavaba ühiskond oli tuhandeid aastaid tagasi ja siis elasin inimesed harmoonias, külluses ja inimesed olid terved.

Meil on üks arvelduskeskus Eestimaa kodanike jaoks, Eesti Rahahoidla, mis vahendab Vaba Eesti liikmete ja mitte liikmete arveldusi, kus Vaba Eesti liikmete laenud on intressivabad. Igal Eestimaa kodanikul on automaatselt arvelduskonto ja seda ei saa ära võtta, blokeerida, sulgeda, kui elad Eestimaa inimesi ja keskkonda austades, hoides ja väärtustades. Konto saab iga kodanik sünni hetkest ja tema surma puhul läheb see konto tema pärijatele. Kõigil Vaba Eesti liikmetel ja tööloaga välismaalastel on õigus arvelduskontole, kui teda ei ole süüdistatud rahapesus, terrorismis, finantskuritegudes (sellistel juhtudel ei saa ta ka tööluba).

Eestimaa kodanik saab sünni hetkest alates iga kuu Eestimaa omaniku tulu oma kontole, mille ta saab kätte üks kord aastas. Omaniku tulu katab ära iga kodaniku inimväärsed elamiskulud ja see tulu kasvab, kui ta panustab oma aega Eestimaa kui maa väärtuse kasvu ja arengusse. Inimesed käivad ka tööl, et panustada Eestimaa arengusse ja väärtuse kasvu. Iga inimene on kui ettevõtja ja elu toimib kokkulepete ja südametunnistuse alusel. Töölkäimine on nauding ja iga kodanik saab tegeleda sellega, mis on temale just südamelähedane.

Eestimaa maa, õhk, vesi, veekogud, maavarad ja loodusvarad kuuluvad Vaba Eesti liikmele ehk Eestimaa kodanikele, ning nende kasutus otsustatakse Vanemate koja saadikute kaudu ja liikmete heakskiidul.

Strateegilised ettevõtted nagu energia, vesi, kanalisatsioon, prügimajandus, TV, raadio, internet, telefonilevi, maavarade ja loodusvarade tööstus, raudtee, lennutransport, laevandus, kinnisvara kuuluvad Vaba Eesti liikmetele ja teenindavad Vaba Eesti liikmete huve.

Me toetame leiundust, teadust, tervishoidu, haridust, mis on kooskõlas tervikliku mõtlemisega, loodust austav ja inimese teenistuses. Meil on täielik usu- ja meelsusvabadus, sõnavabadus.

Toeta Vaba Eesti Kogukonna tegevust:

Vaba Eesti Kogukonna tegevuse eest vastutab hetkel Looja Veiko Huuse ja tema kontole on ka annetused. Kogukond vajab tuge rahaliselt Vaba Eesti – Rahva Võimu ja Kõrgema otsustusõiguse idee – propageerimiseks ja teostamiseks. Iga toetus on meile oluline, et jõuda eesmärgini. Toetusi kasutatakse ainult Vaba Eesti Kogukondliku töö korraldamiseks.

Ülekande saad teha:

Veiko Huuse
IBAN: EE704204278602847004
Pank: COOP BANK

Saab annetada ka krüptovaluutades.

Paypal
paypal.me/HONESTUMEST

Vaba Eesti Kogukonna sündmused

VABA EESTI KOGUKONNA LIIKMED KORRALDASID 18.09.2021 TALLINNA VABADUSE VÄLJAKUL MEELEAVALDUSE “VABADUS ELADA”.

Kõneldi vabadusest, tervisest, poliitikast, süvariigist, uue ühiskonna loomise konkreetsetest tegevustest.

VABA EESTI KOGUKONNA LIIKMED TOOMPEAL, 14.09.2021.

Toetasime seaduseelnõu vastuvõtmist. Riigikogus oli hääletusel seaduse eelnõu, kriminaliseerida sundvaktsineerimine. Kahjuks hääletati see koalitsiooni poolt maha.

VABA EESTI ERAKONNA ASUTAMISE KONGRESS 11.09.2021 KIRIMÄE MÕISAS.

Märkus: Erakonna loomine oli vajalik ainult Eesti poliitikamaastikul “tormi tekitamiseks” ja Suure Meedia tähelepanu saavutamiseks. KOV valimistel osalemisel (Vaba Eesti Valimisliidu nime all), kus esinumbriks oli tänaseks Maa eluprogrammist lahkunud Edgar Savisaar, saavutasime kõike meie eesmärgid – suure meedia tähelepanu ja poliitikas segadus. Vaba Eesti erakonda pole olemas (see jäi lõpuni loomata ja registreerimata) ja ka ei saa olema, sest uus maailm saab olla ainult poliitikavaba.

VABA EESTLASE VEIKO HUUSE KÕNE 23.08.2021 AVALIKUL KOOSOLEKUL VABADUSE VÄLJAKUL:

Veiko Huuse kõne 23.08.2021

VABADE INIMESTE AVALIK KOOSOLEK 23.08.2021 PILDIGALERII

VABADUSE EEST JA LASTE KAITSEKS 24.07.2021

VABA EESTI EEST MEELEAVALDUSED JA RONGKÄIGUD EESTIS, TALLINNAS AJAVAHEMIKUL APRILL – JUULI 2021

Vaata ja kuula Veiko Huuse kõnet Pronkssõduri juures 09.05.2021

Veiko Huuse kõne Pronkssõduri juures Tallinnas, 09.05.2021

Vaata Vaba Eesti Kogukonna Youtube kanalit:

https://www.youtube.com/@vabaeestikogukond/videos

Vaba Eesti Kogukonna kontaktid:

Kogukonnaga liitumiseks ja uudiskirja saamiseks saada vabas vormis soov emailile: info@vabaeesti.ee

Jälgi ja hakka püsilugejaks Vaba Eesti uudistekanalil Fonte.News